Akreditacije i dokumenta fakulteta

Akreditovana visokoškolska ustanova na kojoj se izvodi nastava na osnovu akreditovanih studijskih programa, jedina su garancija koja obezbeđuje kvalitet znanja.

Akreditacije osnovnih akademskih studija

Menadžment

Studijski program Menadžment na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.11.2017. godine, broj rešenja 612-00-03438/2016-06.

Saznajte više o smeru

Menadžment-studije na daljinu

Studijski program Menadžment-studije na daljinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00297/2012-04.

Saznajte više o smeru

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Saznajte više o smeru

Poslovna ekonomija-studije na daljinu

Studijski program Poslovna ekonomija-studije na daljinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00885/2013-04.

Saznajte više o smeru

Pravo

Studijski program Pravo na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.2.2017. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Saznajte više o smeru

Pravo-studije na daljinu

Studijski program Pravo-studije na dalinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00297 12012-04.

Saznajte više o smeru

Bezbednost

Studijski program Bezbednost na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Saznajte više o smeru

Bezbednost - studije na daljinu

Studijski program Bezbednost na osnovnim akademskim studijama, takođe je akreditovan i za studije na daljinu, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 17.03.2017. godine, broj rešenja 612-00-00712/2016-06.

Saznajte više o smeru

Akreditacije master akademskih studija

Organizacija

Studijski program Organizacija na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.02.2017. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Saznajte više o smeru

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Saznajte više o smeru

Pravo

Studijski program Pravo na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2.12.2016. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Saznajte više o smeru

Međunarodna bezbednost

Studijski program Međunarodna bezbednost na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Saznajte više o smeru

Međunarodni odnosi i diplomatija

Studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Saznajte više o smeru

Akreditacije doktorskih studija

Menadžment i biznis

Studijski program Menadžment i biznis na doktorskim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 21.06.2013. godine, broj rešenja 612-00-01448/2012-04.

Saznajte više o smeru

Pravo i ekonomija

Studijski program Pravo i ekonomija na doktorskim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 31.05.2016. godine, broj rešenja 612-00-01049/2015-06.

Akreditacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Akredituje se Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, Staro sajmište br. 29, kao privatni fakultet u oblasti društvenih nauka - pravo, ekonomija, menadžment i biznis, političke nauke, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u članu 6. i 15.

Dokumenta fakulteta

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo

Na osnovu člana 56. i 63. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni), Savet Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu je, na sednici održanoj 17.08.2020. godine, usvojio izmene i dopune važećeg Statuta utvrđene Odlukom broj: 363/20 od 17.08.2020. godine i doneo integralni tekst.

Dozvola za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00034/334/2013-04 od 11.10.2013. godine izdao je Dozvolu za rad Fakulteta za poslovne studije i pravo dana 03.02.2014. godine, broj 612-00-00886/2013-04.

Rešenje o dopuni dozvole za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdao je Rešenje o dopuni dozvole za rad Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 28.01.2015. godine, broj 612-00-02414/2014-04.

Rešenje o dopuni dozvole za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Rešenje o dopuni dozvole za rad Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 12.07.2018. godine, broj 612-00-01479/2018-06.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta izdala je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 9.2.2018. godine, broj 612-00-01137/2017-06.