Hadži Strahinja Stojković

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 26.4.2022. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „Javne nabavke kao faktor privrednog razvoja sa akcentom na Republiku Srbiju” doktoranda Hadži Strahinje Stojkovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.


Disertacija na uvid javnosti Hadži Strahinja Stojković


Datum objavljivanja 26.4.2022. godine


Disertacija na uvid javnosti Hadži Strahinja Stojković, tema: „Javne nabavke kao faktor privrednog razvoja sa akcentom na Republiku Srbiju”.

Izveštaj o oceni doktorske disertacije - Hadži Strahinja Stojković