Milan Janković

 

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 08.06.2020. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „NOVI KONCEPT RURALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI NA PUTU EVROPSKIH INTEGRACIJA” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije doktoranda Milana Jankovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti Milana Jankovića

Datum objavljivanja 25.05.2020.

Disertacija na uvid javnosti Milana Jankovića, tema: „NOVI KONCEPT RURALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI NA PUTU EVROPSKIH INTEGRACIJA”

Milan-Jankovic-DD..

 

Izveštaj o oceni doktorske disertacije – Milan Janković – 25.05.2020. god.

Izveštaj-o-oceni-doktorske-disertacije-Milan-Jankovic...

 


Vladan Stanković

 

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 08.06.2020. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „INSTITUCIONALNI MEHANIZMI EVROPSKE UNIJE U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije doktoranda Vladana Stankovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti Vladana Stankovića

Datum objavljivanja 25.05.2020.

Disertacija na uvid javnosti Vladana Stankovića, tema: „INSTITUCIONALNI MEHANIZMI EVROPSKE UNIJE U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA”

Doktorska-disertacija-Vladan-Stanković..

 

Izveštaj o oceni doktorske disertacije – Vladan Stanković – 25.05.2020. god.

Vladan-Stanković-Izvestaj-o-oceni-doktorske-disertacije..

 


Marjan Marjanović

 

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon i 67/2019), dana 10.12.2019. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „TEORIJSKI I NORMATIVNI OKVIR ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE U CRNOJ GORI” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije MA Marjana Marjanovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti MA Marjana Marjanovića

Datum objavljivanja 10.12.2019.

Disertacija na uvid javnosti Marjana Marjanovića, tema: „TEORIJSKI I NORMATIVNI OKVIR ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE U CRNOJ GORI”

Marjanovic-M-Disertacija

 

Izveštaj o oceni doktorske disertacije – Marjan Marjanović – 10.12.2019. god.

Izvestaj-o-oceni-doktorske-disertacije-doktorand-Marjan-Marjanovic

 


Duško Belović

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 i dr. zakon), dana 15.03.2019. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „HOLISTIČKO VOĐENJE I INOVATIVNA KULTURA KAO STRATEŠKE ODREDNICE KREIRANJA SAVREMENIH ORGANIZACIJA” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije Mr Duška Belovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.
Disertacija na uvid javnosti Mr Duška Belovića
Datum objavljivanja 15.03.2019.

Disertacija na uvid javnosti Duška Belovića, tema: „HOLISTIČKO VOĐENJE I INOVATIVNA KULTURA KAO STRATEŠKE ODREDNICE KREIRANJA SAVREMENIH ORGANIZACIJA”

DoktorskaDisertacija-DuskoBelovic-II

 

Izveštaj o oceni doktorske disertacije – Duško Belović – 15.03.2019. god.

Izveštaj-o-oceni-doktorske-disertacije-Duško-Belović-14.03.2019.-god-II.

 


Aleksandar Anđelković

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 i dr. zakon), dana 28.08.2018. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom “UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I KREACIJAMA U DINAMIČNOM OKRUŽENJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA VISOKOOBRAZOVNI SISTEM U SRBIJI” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije doktoranda Aleksandra Anđelkovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

 

Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije dana 02.10.2018. godine konstatuje da, u ostavljenom roku, nisu pristigle primedbe na tekst doktorske disertacije doktoranda Aleksandra Anđelkovića te se Doktorska disertacija i Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije dostavljaju Nastavno – naučnom veću Fakulteta i Senatu Univerziteta radi donošenja odgovarajuće odluke.

 

Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković

Datum objavljivanja 28.08.2018.

Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković, tema: „UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I KREACIJAMA U DINAMIČNOM OKRUŽENJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA VISOKOOBRAZOVNI SISTEM U SRBIJI”

Disertacija-Aleksandar-Andjelkovic-11.10.2018-v1
PDF-Ocena-DD-Aleksandar-Andjelkovic