Pogledajte disertacije Fakulteta za poslovne studije i pravo na

National Repository of Dissertations in Serbia

Doktorska disertacija

MARIJA  LUGONJIĆ
 
Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla" u Beogradu je, u skladu sa članom 40 stav 8 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023), dana 08.05.2024. godine učinio dostupnim javnosti tekst doktorske disertacije pod naslovom "Javno privatno partnerstvo i koncesija kao efikasan model unapređenja upravljanja zdravstvom sa posebnim osvrtom na Srbiju" i Izveštaj o oceni doktorske disertacije doktorantkinje Marije Lugonjić na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.
 
Doktorand: Marija Lugonjić
 
Datum objavljivanja: 08.05.2024. godine
 
Naslov doktorske disertacije: "Javno privatno partnerstvo i koncesija kao efikasan model unapređenja upravljanja zdravstvom sa posebnim osvrtom na Srbiju"

 Izveštaj o oceni doktorske disertacije - Marija Lugonjić