Akreditovana visokoškolska ustanova na kojoj se izvodi nastava na osnovu akreditovanih studijskih programa, jedina su garancija koja obezbeđuje kvalitet znanja.

Akreditacije osnovnih akademskih studija

Menadžment

Studijski program Menadžment na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.11.2017. godine, broj rešenja 612-00-03438/2016-06.

Preuzmite dokument

Menadžment-studije na daljinu

Studijski program Menadžment-studije na daljinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00297/2012-04.

Preuzmite dokument

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Preuzmite dokument

Poslovna ekonomija-studije na daljinu

Studijski program Poslovna ekonomija-studije na daljinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00885/2013-04.

Preuzmite dokument

Pravo

Studijski program Pravo na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.2.2017. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Preuzmite dokument

Pravo-studije na daljinu

Studijski program Pravo-studije na dalinu na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.10.2014. godine, broj rešenja 612-00-00297 12012-04.

Preuzmite dokument

Bezbednost

Studijski program Bezbednost na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Preuzmite dokument

Bezbednost - studije na daljinu

Studijski program Bezbednost na osnovnim akademskim studijama, takođe je akreditovan i za studije na daljinu, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 17.03.2017. godine, broj rešenja 612-00-00712/2016-06.

Preuzmite dokument

Akreditacije master akademskih studija

Organizacija

Studijski program Organizacija na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.02.2017. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Preuzmite dokument

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Preuzmite dokument

Pravo

Studijski program Pravo na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2.12.2016. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Preuzmite dokument

Međunarodna bezbednost

Studijski program Međunarodna bezbednost na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Preuzmite dokument

Akreditacije doktorskih studija

Menadžment i biznis

Studijski program Menadžment i biznis na doktorskim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 21.06.2013. godine, broj rešenja 612-00-01448/2012-04.

Preuzmite dokument

Pravo i ekonomija

Studijski program Pravo i ekonomija na doktorskim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 31.05.2016. godine, broj rešenja 612-00-01049/2015-06.

Preuzmite dokument

Akreditacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Akredituje se Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, Staro sajmište br. 29, kao privatni fakultet u oblasti društvenih nauka - pravo, ekonomija, menadžment i biznis, političke nauke, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u članu 6. i 15.

Preuzmite dokument

Dokumenta fakulteta

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo

Na osnovu člana 56. i 63. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), Savet Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu je, na sednici održanoj 20.07.2021. godine, usvojio izmene i dopune važećeg Statuta utvrđene Odlukom broj: 428/21 od 17.08.2021. godine i doneo prečišćeni tekst.

Preuzmite dokument

Dozvola za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00034/334/2013-04 od 11.10.2013. godine izdao je Dozvolu za rad Fakulteta za poslovne studije i pravo dana 03.02.2014. godine, broj 612-00-00886/2013-04.

Preuzmite dokument

Rešenje o dopuni dozvole za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdao je Rešenje o dopuni dozvole za rad Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 28.01.2015. godine, broj 612-00-02414/2014-04.

Preuzmite dokument

Rešenje o dopuni dozvole za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Rešenje o dopuni dozvole za rad Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 12.07.2018. godine, broj 612-00-01479/2018-06.

Preuzmite dokument

Rešenje o izmenama dozvole za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po zahtevu Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union - Nikola Tesla” u Beogradu broj: 304/19 od 20.6.2019. godine, donosi Rešenje o izmenama dozvole za rad.

Preuzmite dokument

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta izdala je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove Fakultetu za poslovne studije i pravo dana 9.2.2018. godine, broj 612-00-01137/2017-06.

Preuzmite dokument

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanje usluga

Preuzmite dokument

Odluka o ceni školarine - školska 2021-22. godina

Preuzmite dokument

Kodeks profesionalne etike

Kodeks profesionalne etike Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla” u Beogradu

Preuzmite dokument

Odluka - naknada za čuvanje diploma

Preuzmite dokument

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Preuzmite dokument

Pravilnik o izboru mentora doktorskih disertacija

Preuzmite dokument

Pravilnik o oceni doktorske disertacije

Preuzmite dokument

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama

Preuzmite dokument

Pravilnik o upisu

Preuzmite dokument

Pravilnik o izboru u zvanja

Preuzmite dokument

Pravilnik o izvođenju studija na daljinu

Preuzmite dokument

Pravilnik o organizaciji i pravilima studija

Preuzmite dokument

Pravilnik o izradi završnih radova OAS i MAS FPSP

Preuzmite dokument

Pravilnik za primenu ESPB sistema bodovanja

Preuzmite dokument

Pravilnik - osetljive društvene grupe

Preuzmite dokument

Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Preuzmite dokument

Procedure za analizu, razvoj i usvajanje studijskih programa

Preuzmite dokument

Standardi i procedure za stručnu praksu

Preuzmite dokument

Raspored nastave OAS

Preuzmite dokument

Raspored nastave MAS

Preuzmite dokument

Raspored nastave DAS

Preuzmite dokument

Kalendar aktivnosti

Preuzmite dokument

Akcioni plan za 2023/24. godinu

Preuzmite dokument

Vrednovanje učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije FPSP u školskoj 2024/25. godini

Preuzmite dokument

Plan izvođenja nastave

Preuzmite dokument