Poslovna ekonomija

Za one koji opstaju u teškim vremenima

„Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija nego delovanje po jučerašnjoj logici“
Piter Draker

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz stručnih ekonomski znanja i njihove implementacije. Ekonomska strukа, zajedno sa menadžerskom i pravnom, dobija posebnu ulogu i značaj u uslovima svetske ekonomske krize kako bi pronašla načine njenog prevazilaženja. Zbog toga ovaj studijski program, pоrеd ekonomskih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, pravne i menadžerske prеdmеtе štо оbеzbеđuје visоku kоmpеtеntnоst budućih ekonomista, koja je dopunjena sa оpštе prаvnim i menadžerskim оbrаzоvаnjem.

Sаrаdnjа Fаkultеtа sа udružеnjimа, аgеnciјаmа, prеduzеćimа i instituciјаmа iz zеmlје i inоstrаnstvа оmоgućuje kvalitetnu stručnu praksu i stvаrаnjе uslоvа zа rаzvој istrаživаčkоg, оbrаzоvnоg i kоnsultаntskоg rаdа studеnаtа, štо dоprinosi njihоvој ukupnој nаučnој i stručnој аfirmаciјi. Тоkоm prаksе studеnti ćе biti uklјučеni u izrаdu prојеkаtа i biti u mоgućnоsti zа dodatnu zаrаdu tоkоm studirаnjа.

Šta nas čeka na cilju?

Uz pomoć iskusnog nastavnog kadra na kraju studija studenti će:

  • Dobru teoretsku i praktičnu osnovu iz menadžmenta koju mogu iskoristiti u domaćim i međunarodnim kompanijama;
  • Sposobnosti koje su potrebne za razumevanje menadžerskih, ekonomskih, pravnih, marketinških i drugih poslova.

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u projekte koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja.

FPSP cilj

Kako do zvanja diplomirani ekonomista?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Poslovna ekonomija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

#Naziv predmetaESPB
1.Sociologija8
2.Organizacija i poslovna kultura8
3.Menadžment8
4.Engleski jezik 16
5.Makroekonomija8
6.Poslovna matematika8
7.Računovodstvo8
8.Predmet izbornog bloka 16
1. Francuski jezik 1
2. Ruski jezik 1
#Naziv predmetaESPB
1.Osnovi informacionih sistema8
2.Marketing8
3.Kvantitativne metode8
4.Engleski jezik 26
5.Poslovna statistika8
6.Mikroekonomija8
7.Privredno pravo8
8.Predmet izbornog bloka 26
1. Francuski jezik 2
2. Ruski jezik 2
#Naziv predmetaESPB
1.Poslovne finansije8
2.Engleski jezik 36
3.Predmet izbornog bloka 38
1. Ekonomika turizma
2. Međunarodna ekonomija
4.Predmet izbornog bloka 48
1. Upravljanje ljudskim resursima
2. Međunarodne poslovne finansije
5.Upravljačko računovodstvo8
6.Finansijska i aktuarska matematika9
7.Predmet izbornog bloka 59
1. Upravljanje promenama
2. Marketing u turizmu
8.Stručna praksa 14
#Naziv predmetaESPB
1.Finansijski menadžment9
2.Predmet izbornog bloka 59
1. Trgovinski menadžment
2. Ekonomika znanja
3. Finansijska tržišta i HOV9
4.Stručna praksa 23
5.Predmet izbornog bloka 79
1.  Ekonomika trgovine
2. Međunarodno privredno pravo
6. Elektronsko poslovanje9
7.Engleski jezik 46
8.Istraživanja sadržana u završnom radu3
9.Završni rad - izrada i odbrana3

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Distance Learning System (DLS)

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Poslovna ekonomija osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

FPSP poslovna ekonomija

Trendovi u obavljanju menadžerskih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

  • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka;
  • Osposobljenost za timski rad;
  • Prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!