Pravo i ekonomija

Doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla” u Beogradu traju tri godine, završavaju se odbranom doktorske disertacije i nose 180 ESPB bodova i zvanje doktora pravno-ekonomskih nauka.

 

Cilj

 

Cilj doktorskih studija je da se studenti obuče za naučno-istraživački rad, kao i da se prošire i prodube njihova znanja posebno u oblasti u kojoj će obavljati naučno istraživanje, kako bi se osposobili da izrade kvalitetnu doktorsku disertaciju kao samostalnu monografsku obradu određene teme. Na doktorskim studijama studenti se osposobljavaju za samostalna i originalna naučna i praktično relevantna istraživanja fenomena i problema u oblastima prava i ekonomije.

Akreditovani studijski program doktorskih studija Pravo i ekonomija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Program je sastavljen tako da omogućava savremeno obrazovanje studenata u oblasti prava i ekonomije po odgovarajućim međunarodnim standardima. Program je zasnovan na praksi eminentnih visokoobrazovnih institucija, a utemeljen je na potrebama tržišta rada u našoj zemlji.

Svrha

 

Svrha studijskog programa je da studentima omogući sticanje kompetencija izučavanjem specifičnih oblasti prava i ekonomije i sticanje znanja iz savremenih pravaca razvoja prava i ekonomije u svetu. Takođe, svrha studijskog progrma Pravo i ekonomija jeste da podrži razvoj kritičkog mišljenja studenata i da produbi i obogati njihova teorijska, metodološka i aplikativna znanja u oblasti prava i ekonomije kao i da ih osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

RB
Naziv predmeta
1

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2
Teorije prava i ekonomije
3*
Korporativno upravljanje
3*
Pravni aspekti korporativne bezbednosti
4*
Organizacioni dizajn i ponašanje
4*
Upravljanje korporativnim finansijama

*Izborni blok

RB
Naziv predmeta
1*

Pravo evropske unije - odabrana poglavlja

1*
Međunarodno privredno pravo - odabrana poglavlja
2*
Ekološko pravo - odabrana poglavlja
2*
Organizovani kriminal i korupcija
3
Seminarski rad
4
Rad u relevantnom naučnom časopisu
5
Autorsko učešće u naučnom skupu

*Izborni blok

RB
Naziv predmeta
1

Doktorska disertacija (teorijske osnove)

2
Doktorska disertacija (studijsko istraživački rad)
3
Doktorska disertacija (izrada i odbrana doktorske disertacije)

*Izborni blok

Nastava

Nastava na prvoj godini obuhvata dva obavezna predmeta (Metodologija naučno - istraživačkog rada i Teorija prava i ekonomije) i dva izborna predmeta od ponuđenih četiri (Korporativno upravljanje, Pravni aspekti korporativne bezbednosti, Organizacioni dizajn i ponašanje, Upravljanje korporativnim finansijama). Na drugoj godini student sluša dva izborna predmeta od ponuđena četiri (Pravo Evropske unije - odabrana poglavlja, Međunarodno privredno pravo - odabrana poglavlja, Ekološko pravo - odabrana poglavlja, Organizovani kriminal i korupcija). Na ovoj godini student izrađuje i brani seminarski rad i piše rad koji objavljuje u relevantnom naučnom časopisu. Kandidat u toku trećeg i četvrtog semestra treba da učestvuje u radu naučnog skupa na kojem mora imati prihvaćen referat ili saopštenje. U petom i šestom semestru obavlja se studijski istraživački rad koji je neposredno vezan za izradu doktorske disertacije.

Odbrana doktorske disertacije obavlja se po overi šestog semestra. Doktorska disertacija treba da predstavlja izvorni i samostalan naučni rad koji doprinosi razvoju naučne misli i koji svedoči o sposobnosti kandidata da deluje u određenoj naučnoj oblasti kao samostalni istraživač.

Uspešnom obranom doktorske disertacije završavaju se doktorske studije i stiče zvanje:

doktor nauka – pravno-ekonomske nauke

Kompetentnost nastavnika

Kompetentnost mentora

Knjiga predmeta