POSLOVNA EKONOMIJA
Za one koji opstaju u teškim vremenima

„Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija nego delovanje po jučerašnjoj logici“

Piter Draker

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz stručnih ekonomski znanja i njihove implementacije. Ekonomska strukа, zajedno sa menadžerskom i pravnom, dobija posebnu ulogu i značaj u uslovima svetske ekonomske krize kako bi pronašla načine njenog prevazilaženja. Zbog toga ovaj studijski program, pоrеd ekonomskih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, pravne i menadžerske prеdmеtе štо оbеzbеđuје visоku kоmpеtеntnоst budućih ekonomista, koja je dopunjena sa оpštе prаvnim i menadžerskim оbrаzоvаnjem.

Sаrаdnjа Fаkultеtа sа udružеnjimа, аgеnciјаmа, prеduzеćimа i instituciјаmа iz zеmlје i inоstrаnstvа оmоgućuje kvalitetnu stručnu praksu i stvаrаnjе uslоvа zа rаzvој istrаživаčkоg, оbrаzоvnоg i kоnsultаntskоg rаdа studеnаtа, štо dоprinosi njihоvој ukupnој nаučnој i stručnој аfirmаciјi. Тоkоm prаksе studеnti ćе biti uklјučеni u izrаdu prојеkаtа i biti u mоgućnоsti zа dodatnu zаrаdu tоkоm studirаnjа.

Šta nas čeka na cilju?

Uz pomoć iskusnog nastavnog kadra na kraju studija studenti će:

  • Dobru teoretsku i praktičnu osnovu iz menadžmenta koju mogu iskoristiti u domaćim i međunarodnim kompanijama;
  • Sposobnosti koje su potrebne za razumevanje menadžerskih, ekonomskih, pravnih, marketinških i drugih poslova.

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u projekte koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja.

Kako do zvanja diplomirani ekonomista?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Poslovna ekonomija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Pogledajte sve akreditacije
# Naziv predmeta ESPB
1. Sociologija 8
2. Organizacija i poslovna kultura 8
3. Menadžment 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Makroekonomija 8
6. Poslovna matematika 8
7. Računovodstvo 8
8. Predmet izbornog bloka 1 6
1. Francuski jezik 1
2. Ruski jezik 1
# Naziv predmeta ESPB
1. Osnovi informacionih sistema 8
2. Marketing 8
3. Kvantitativne metode 8
4. Engleski jezik 2 6
5. Poslovna statistika 8
6. Mikroekonomija 8
7. Privredno pravo 8
8. Predmet izbornog bloka 2 6
1. Francuski jezik 2
2. Ruski jezik 2
# Naziv predmeta ESPB
1. Poslovne finansije 8
2. Engleski jezik 3 6
3. Predmet izbornog bloka 3 8
1. Ekonomika turizma
2. Međunarodna ekonomija
4. Predmet izbornog bloka 4 8
1. Upravljanje ljudskim resursima
2. Međunarodne poslovne finansije
5. Upravljačko računovodstvo 8
6. Finansijska i aktuarska matematika 9
7. Predmet izbornog bloka 5 9
1. Upravljanje promenama
2. Marketing u turizmu
8. Stručna praksa 1 4
# Naziv predmeta ESPB
1. Finansijski menadžment 9
2. Predmet izbornog bloka 5 9
1. Trgovinski menadžment
2. Ekonomika znanja
3.  Finansijska tržišta i HOV 9
4. Stručna praksa 2 3
5. Predmet izbornog bloka 7 9
1.  Ekonomika trgovine
2. Međunarodno privredno pravo
6.  Elektronsko poslovanje 9
7. Engleski jezik 4 6
8. Istraživanja sadržana u završnom radu 3
9. Završni rad - izrada i odbrana 3

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Sistem učenja na daljinu - Distance Learning System

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Trendovi u obavljanju menadžerskih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

  • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka;
  • Osposobljenost za timski rad;
  • Prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!