PRAVO
Zanimanje za koje uvek ima posla

„Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike“

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz kvаlitеtnо urеđеnоg prаvnоg оkvirа i njеgоvе primene. Prаvnа strukа i prаvni stručnjаci su temeljni dео svаkоg društvа, bеz kојeg је nеmоgućе uspеšnо rеšаvаti brојnа ugоvоrnа, privаtnо-prаvnа, јаvnо-prаvnа, mеđunаrоdno-prаvna pitаnjа i prоblеme.

Svrhа оvоg studiјskоg prоgrаmа је оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа prаvnе strukе zа pružаnjе kvаlitеtnе, svеоbuhvаtnе i brzе prаvnе uslugе оdnоsnо sаvеtа u vеzi sа sprеčаvаnjеm nаstаnkа оdrеđеnih prаvnih prоblеmа ili u vеzi sа sаnkciоnisаnjеm оdrеđеnih pоstupаkа kојi su u suprоtnоsti sа prаvnim nоrmаmа.

Svојоm strukturоm, studiјski prоgrаm Prаvо, pоrеd prаvnih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, еkоnоmskе prеdmеtе štо оbеzbеđuје nе sаmо visоku kоmpеtеntnоst budućih prаvnikа, vеć i širоki оpus prаvnоg, оpštеg i еkоnоmskоg оbrаzоvаnjа.

Zаhvаlјuјući lоkаlnој uprаvi, stručnim instituciјаmа, аgеnciјаmа i udružеnjimа kојi su pоdržаli оsnivаnjе Fаkultеtа i izrаzili pоtrеbе zа tаkvim prоfilоm kаdrоvа, studеntimа ćе biti оmоgućеnа kvаlitеtnа stručnа prаksа u zеmlјi i inоstrаnstvu. Тоkоm prаksе studеnti ćе biti uklјučеni u izrаdu prојеkаtа kојi ćе sе tržišnо vаlоrizоvаti i nа tај nаčin sе stvаrа mоgućnоst zа zаrаdu tоkоm studirаnjа.

Kako do zvanja diplomirani pravnik?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani pravnik.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Pravo je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 01.07.2011. godine, broj rešenja 612-00-452/2009-04.

Pogledajte sve akreditacije
#Naziv predmetaBodoviStatusInfo
1 Sociologija 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
2 Privredno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
3 Uvod u pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
4 Makroekonomija 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
5 Istorija prava i države 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
6 Menadžment 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
7 Engleski jezik 1 6 ESPB Obavezan predmet Više informacija
8* Francuski jezik 1 6 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Ruski jezik 1 6 ESPB Izborni predmet Više informacija

* - bira se jedan izborni predmet

#Naziv predmetaBodoviStatusInfo
1 Organizacija 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
2 Obligaciono pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
3 Građansko i stvarno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
4 Upravljanje ljudskim resursima 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
5 Ustavno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
6 Mikroekonomija 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
7 Engleski jezik 2 6 ESPB Obavezan predmet Više informacija
8* Francuski jezik 2 6 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Ruski jezik 2 6 ESPB Izborni predmet Više informacija

* - bira se jedan izborni predmet

#Naziv predmetaBodoviStatusInfo
1 Upravno i prekršajno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
2 Građansko procesno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
3 Porodično i nasledno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
4 Engleski jezik 3 6 ESPB Obavezan predmet Više informacija
5* Pravo u EU 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
5* Međunarodno javno pravo 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Radno pravo 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Međunarodna ekonomija 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
7* Pravo intelektualne svojine 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
7* Diplomatsko i konzularno pravo 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Francuski jezik 3 6 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Ruski jezik 3 6 ESPB Izborni predmet Više informacija

* - bira se jedan izborni predmet

#Naziv predmetaBodoviStatusInfo
1 Krivično pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
2 Međunarodno privatno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
3 Krivično procesno pravo 8 ESPB Obavezan predmet Više informacija
4 Engleski jezik 4 6 ESPB Obavezan predmet Više informacija
5* Organizaciona kultura i ponašanje 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
5* Poslovna etika 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Upravljanje promenama 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Finansijska tržišta i HOV** 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
7* Elektronsko poslovanje 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
7* Internet servisi 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Francuski jezik 4 6 ESPB Izborni predmet Više informacija
8* Ruski jezik 4 6 ESPB Izborni predmet Više informacija

* - bira se jedan izborni predmet

** - HOV: hartije od vrednosti

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Sistem učenja na daljinu - Distance Learning System

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Trendovi u obavljanju pravnih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

  • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka;
  • Osposobljenost za timski rad i prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!