PRAVO
Zanimanje za koje uvek ima posla

„Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike“

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz kvаlitеtnо urеđеnоg prаvnоg оkvirа i njеgоvе primene. Prаvnа strukа i prаvni stručnjаci su temeljni dео svаkоg društvа, bеz kојeg је nеmоgućе uspеšnо rеšаvаti brојnа ugоvоrnа, privаtnо-prаvnа, јаvnо-prаvnа, mеđunаrоdno-prаvna pitаnjа i prоblеme.

Svrhа оvоg studiјskоg prоgrаmа је оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа prаvnе strukе zа pružаnjе kvаlitеtnе, svеоbuhvаtnе i brzе prаvnе uslugе оdnоsnо sаvеtа u vеzi sа sprеčаvаnjеm nаstаnkа оdrеđеnih prаvnih prоblеmа ili u vеzi sа sаnkciоnisаnjеm оdrеđеnih pоstupаkа kојi su u suprоtnоsti sа prаvnim nоrmаmа.

Svојоm strukturоm, studiјski prоgrаm Prаvо, pоrеd prаvnih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, еkоnоmskе prеdmеtе štо оbеzbеđuје nе sаmо visоku kоmpеtеntnоst budućih prаvnikа, vеć i širоki оpus prаvnоg, оpštеg i еkоnоmskоg оbrаzоvаnjа.

Zаhvаlјuјući lоkаlnој uprаvi, stručnim instituciјаmа, аgеnciјаmа i udružеnjimа kојi su pоdržаli оsnivаnjе Fаkultеtа i izrаzili pоtrеbе zа tаkvim prоfilоm kаdrоvа, studеntimа ćе biti оmоgućеnа kvаlitеtnа stručnа prаksа u zеmlјi i inоstrаnstvu. Тоkоm prаksе studеnti ćе biti uklјučеni u izrаdu prојеkаtа kојi ćе sе tržišnо vаlоrizоvаti i nа tај nаčin sе stvаrа mоgućnоst zа zаrаdu tоkоm studirаnjа.

Kako do zvanja diplomirani pravnik?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani pravnik.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Pravo je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 01.07.2011. godine, broj rešenja 612-00-452/2009-04.

Pogledajte sve akreditacije
# Naziv predmeta ESPB
1. Sociologija 8
2. Uvod u pravo 8
3. Menadžment 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Makroekonomija 8
6. Istorija prava i države 8
7. Ustavno pravo 8
8. Predmet izbornog bloka 1 6
1. Francuski jezik 1
2. Ruski jezik 1
# Naziv predmeta ESPB
1. Građansko i stvarno pravo 8
2. Krivično pravo 8
3. Porodično i nasledno pravo 8
4. Engleski jezik 2 6
5. Privredno pravo 8
6. Mikroekonomija 8
7. Međunarodno javno pravo 8
8. Predmet izbornog bloka 2 6
1. Francuski jezik 2
2. Ruski jezik 2
# Naziv predmeta ESPB
1. Upravno i prekršajno pravo 8
2. Engleski jezik 3 6
3. Predmet izbornog bloka 3 8
1. Pravo intelektualne svojine
2. Upravljanje ljudskim resursima
4. Predmet izbornog bloka 4 8
1. Diplomatsko i konzularno pravo
2. Međunarodna ekonomija
5. Građansko procesno pravo 8
6. Obligaciono pravo 9
7. Predmet izbornog bloka 5 8
1. Pravo EU
2. Upravljanje promenama
8. Stručna praksa 1 5
# Naziv predmeta ESPB
1. Radno pravo 9
2. Predmet izbornog bloka 5 9
1. Međunarodno privredno pravo
2. Poslovna i pravna etika
3.  Međunarodno privatno pravo 9
4. Stručna praksa 2 3
5. Predmet izbornog bloka 7 9
1.  Organizacija i poslovna kultura
2. Elektronsko poslovanje i e-vlada
6. Krivično procesno pravo 9
7. Engleski jezik 4 6
8. Istraživanja sadržana u završnom radu 3
9. Završni rad - izrada i odbrana 3

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Sistem učenja na daljinu - Distance Learning System

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Trendovi u obavljanju pravnih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

  • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka;
  • Osposobljenost za timski rad i prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!