Stefan Bošković je rođen  20. decembra 1994. godine u Prištini, Kosovo i Metohija, Republika Srbija.

Osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, na smeru pravo upisao 2013. godine.

Tokom studija, predstavljao je Fakultet na seminaru – radionici iz Međunarodnog humanitarnog prava koja je održana u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije dana 08. i 09. decembra 2016. godine.

Diplomirao u roku u oktobru 2017. godine sa temom „Falsifikovanje novca u Republici Srbiji sa istraživanjem o falsifikovanju novca u periodu 2010 – 2015“ kod mentora prof. dr Milana Miloševića.

Master akademske studije završio je u oktobru 2018. godine, a master rad odbranio na temu „Krivičnopravni aspekt ilegalnih migracija“ kod mentora prof. dr Milana Miloševića.

Pravosudni ispit položio je januara 2021. godine, nakon obavljenog dvogodišnjeg pripravničkog staža u Privrednom sudu u Beogradu.

Kada se osvrnem, shvatam da je upisivanje pravnog smera na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu bila prava odluka.

Znanje koje sam stekao na osnovnim, a kasnije master akademskim studijama pokazalo se kao izuzetno kvalitetno i kao dobra podloga, kako za obavljanje pripravničkog staža u Privrednom sudu u Beogradu, tako i za kasnije polaganje pravosudnog ispita.

Zahvaljujući dobroj organizaciji studijskog programa, stručnosti nastavnog kadra i ozbiljnom pristupu Fakulteta svojoj misiji koja glasi: „obuči i osposobi studenta“, maksimalno sam iskoristio stečeno teorijsko pravničko znanje prilikom obavljanja pripravničkog staža u Privrednom sudu, što je kasnije rezultiralo polaganjem svih predmeta pravosudnog ispita u prvom roku, pred Trećim ispitnim odborom, koji čine: Prof. dr Dragutin Avramović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, za ispitni predmet Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo; Snežana Marković, predsednik Ustavnog suda, za ispitni predmet Građansko pravo; Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda, za ispitni predmet Upravno pravo; Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, za ispitni predmet Radno pravo; Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda, za ispitni predmet Trgovinsko pravo; Prof. dr Dejan Đurđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, za predmet Međunarodno privatno pravo, i predsednik ispitnog odbora Dragomir Milojević, vf predsednika Vrhovnog kasacionog suda, za ispitni predmet Krivično pravo.

Posebnu zahvalnost dugujem prof. dr Milanu Miloševiću, profesoru Fakulteta za poslovne studije i pravo i šefu katedre na predmetu Krivično pravo, koji je ujedno i vodeći profesor Kriminalističko – policijske akademije u Beogradu na predmetu Krivično procesno pravo, sudski veštak i bivši veštak pred Haškim tribunalom u Holandiji, na trudu, posvećenosti i veri u moj uspeh.

Ono što je nadasve bitno, znanje stečeno na Fakultetu za poslovne studije i pravo značiće mi i pratiće me kroz celu dalju karijeru, jer je znanje „nematerijalna imovina“.

U nadi da će i drugi budući studenti doneti pravu odluku,

Srdačno,
Stefan