Adriana Jović Bogdanović

Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta “Union – Nikola Tesla” u Beogradu je, u skladu sa članom 40 stav 8 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), dana 30.05.2023. godine učinio dostupnom javnosti tekst doktorske disertacije pod naslovom „INOVATIVNO UPRAVLJANJE HOTELSKOM INDUSTRIJOM SA AKCENTOM NA HOTELIJERSTVO U SRBIJI“ i Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije doktoranda Adriane Jović Bogdanović na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.


Doktorand: Adriana Jović Bogdanović

Datum objavljivanja: 30.05.2023. godine

Naslov doktorske disertacije: „INOVATIVNO UPRAVLJANJE HOTELSKOM INDUSTRIJOM SA AKCENTOM NA HOTELIJERSTVO U SRBIJI”