Ana G. Matović

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 11.05.2021. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „PRAVNO EKONOMSKI ASPEKTI BORBE PROTIV KORUPCIJE - MEĐUNARODNA ISKUSTVA SA MOGUĆNOŠĆU PRIMENE U SRBIJI” doktoranda Ane G. Matović na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti Ana G. Matović
Datum objavljivanja 11.05.2021. godine

Disertacija na uvid javnosti Ana G. Matović, tema: „ PRAVNO EKONOMSKI ASPEKTI BORBE PROTIV KORUPCIJE - MEĐUNARODNA ISKUSTVA SA MOGUĆNOŠĆU PRIMENE U SRBIJI ”.