Marija N. Grbović

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 20.12.2021. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „MODEL ORGANIZACIJE I UPRAVLjANjA ŠKOLSKIM SPORTOM SRBIJE I MOGUĆNOST UNAPREĐENjA” doktoranda Marije N. Grbović na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Datum objavljivanja 20.12.2021. godine

Disertacija na uvid javnosti Marija N. Grbović, tema: „MODEL ORGANIZACIJE I UPRAVLjANjA ŠKOLSKIM SPORTOM SRBIJE I MOGUĆNOST UNAPREĐENjA”.

Izveštaj o oceni doktorske disertacije – Marija N. Grbović