Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 i dr. zakon), dana 28.08.2018. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom “UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I KREACIJAMA U DINAMIČNOM OKRUŽENJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA VISOKOOBRAZOVNI SISTEM U SRBIJI” i Izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije doktoranda Aleksandra Anđelkovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.


Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije dana 02.10.2018. godine konstatuje da, u ostavljenom roku, nisu pristigle primedbe na tekst doktorske disertacije doktoranda Aleksandra Anđelkovića te se Doktorska disertacija i Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije dostavljaju Nastavno – naučnom veću Fakulteta i Senatu Univerziteta radi donošenja odgovarajuće odluke.


Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

 


Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković

Datum objavljivanja 28.08.2018.

Disertacija na uvid javnosti Aleksandar Anđelković, tema: “UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I KREACIJAMA U DINAMIČNOM OKRUŽENJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA VISOKOOBRAZOVNI SISTEM U SRBIJI”

Disertacija-Aleksandar-Andjelkovic-11.10.2018-v1
PDF-Ocena-DD-Aleksandar-Andjelkovic