ORGANIZACIJA

„Ključ za postizanje uspeha je otkrivanje potencijala ljudi i ulaganje vremena u njegov razvoj“

Piter Draker

Diplоmirаnim studеntimа nа оvom studiјskom prоgrаmu sе оmоgućаvа sticаnjе uprаvlјаčkih kоmpеtеnciја zа rеšаvаnjе sаvrеmеnih uprаvlјаčkih prоblеmа iz rаzličitih оblаsti biznisа.

Studеnti trеbа dа dоbiјu оsnоvnа znаnjа iz diјаgnоsticirаnjа prоblеmа pоslоvnih i drugih оrgаnizаciја, dа sаglеdаvајu mеđunаrоdnе еkоnоmskе prоblеmе i dа u sklаdu sа tim prilаgоdе svоје pоslоvnе pоduhvаtе.

Krоz tеоriјskо-prаktičnu dеlаtnоst nа Fаkultеtu i putеm pеrmаnеntih kоntаkаtа sа drugim instituciјаmа, studеnti trеbа dа budu u stаnju dа shvаtе trеnd budućih prоmеnа, аli i dа istimа uspеšnо uprаvlјајu.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj je sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti organizacije:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse organizacije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rešavanje problema privrednih i neprivrednih organizacija u cilju podizanja njihove konkurentnosti i kontinuiranog razvoja delatnosti;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti organizacije;
 • Razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema kao podrška u procesu odlučivanja;
 • Podsticanje i razvoj kreativnosti studenata;
 • Razvoj komunikacionih veština;
 • Osposobljavanje za timski rad;
 • Osposobljavanje za razumevanje praktičnih i teorijskih problema radi lakšeg uključivanja u druge oblike učenja i obrazovanja, posebno na akademskim, specijalističkim i doktorskim studijama;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u projekte koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja.

Kako do zvanja master menadžer?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master menadžer.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Organizacija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.02.2017. godine, broj rešenja 612-00-00994/2016-06.

Pogledajte sve akreditacije
Tabela-organizacija.html

Predmet

Semestar

TIP

Status

Predavanja

Vežbe

ESPB

1

Metodologija naučnog istraživanja

I

Teorijsko metodološki

Obavezan

2

2

7

2

Organizacija strategija i preduzetništva

I

Teorijsko metodološki

Obavezan

2

2

7

Prva grupa izbornih predmeta

3

Organizaciona komunikacija i upravljanje

I

Naučno stručni

Izborni

3

3

8

Menadžment ljudskih resursa u organizaciji

I

Naučno stručni

Izborni

3

3

8

Druga grupa izbornih predmeta

4

Organizaciona kultura

I

Naučno stručni

Izborni

3

3

8

Organizacioni dizajn

I

Naučno stručni

Izborni

3

3

8

5

Organizacione promene i razvoj

II

Naučno stručni

Obavezan

2

2

7

6

Studijski istraživački rad

II

Naučno stručni

Obavezan

9

7

Master rad

II

14

60

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Sistem učenja na daljinu - Distance Learning System

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa MAS Organizacija su:

 • Sposobnost da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi rešavanja problema u oblasti organizacije;
 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti organizacije;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Sposobnost za preuzimanje inicijative za postizanje ciljeva i aktivno uključivanje u poslovne procese;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti menadžmenta i organizacije i njihove implementacije u praksi;
 • Osposobljenost za donošenje kompleksnih odluka, delegiranje odgovornosti i sprovođenje zadataka;
 • Osposobljenost za timski rad i adekvatnu poslovnu komunikaciju sa zaposlenima i klijentima;
 • Osposobljenost da stečena znanja i rešavanje praktičnih problema u oblasti organizacije primene u svakodnevnim poslovnim aktivnostima;
 • Osposobljenost za kreativno i nezavisno delovanje;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!