Samovrednovanje studijskog programa OAS Menadžment za period 2017-18., 2018-19. i 2019/20.

Prilozi

Prilog 1.1.

Prilog 1.1. Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine

Prilog 1.2.

Prilog 1.2. Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.3.

Prilog 1.3. Akcioni plan za sporovođenje strategije kvaliteta za školsku 2019/20 godinu

Pravilnik 2.1.

Pravilnik 2.1. Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Prilog 2.2.

Prilog 2.2. Plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta za 2019/2020

Prilog 2.3

Prilog 2.3 Usvojeni godišnji izveštaj o radu komisije za unutrašnjeosiguranje kvaliteta akulteta za poslovne studije i pravo uokviru standarda kvaliteta za 2018/2019 godinu

Prilog 3.1.

Prilog 3.1. Izvod iz Statuta ustanove kojim se reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet

Prilog 3.2.

Prilog 3.2. Spisak svih anketa

Prilog 3.3.

Prilog 3.3. Analiza anketa

Prilog 4.1.

Prilog 4.1. Analiza  rezultata  anketa  o  mišljenju  diplomiranih  studenata  o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja

 

Prilog 4.2.

Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

 

Prilog 4.3.

Prilog 4.3.

 

Prilog 5.1.

Prilog 5.1. Nastavni proces, ankete i analiza

 

Prilog 6.1.

Prilog 6.1. Nagrade i priznanja nastavnika, saradnika i studenata zaostvarene rezultate u naučnoistraživačkom radu

Prilog 6.2.

Prilog 6.2. Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na fakultetu

Prilog 6.3.

Prilog 6.3.

Prilog 7.1.

Prilog 7.1. Pravilnik o izboru u zvanja sa izmenama

Prilog 7.2.

Prilog_7.2.

Prilog 8.1.

Prilog 8.1. Pravilnik o upisu

Prilog 8.2.

Prilog 8.2. Pravilnik o organizaciji i pravilima studija

Prilog 8.3.

Prilog 8.3. Procedure

Prilog 9.1.

Prilog 9.1. Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Prilog 9.2.a

Prilog 9.2.a Monografije

Prilog 9.2.b

Prilog 9.2.b Udžbenici

Prilog 9.3.

Prilog 9.3.

Prilog 10.1.

Prilog 10.1. Organizaciona šema

Prilog 10.2.

Prilog 10.2. Nenastavni proces i upravljanje

 

 

 

Prilog 12.1.

Prilog 12.1. Odluka o usvajanju finansijskog plana Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union "Nikola Tesla" - Beograd za 2020. godinu

Prilog 12.2.

Prilog 12.2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union "Nikola Tesla" - Beograd za 2018. godinu

Prilog 13.1.

Prilog 13.1. Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Prilog 14.1.

Prilog 14.1. Sajt Fakulteta za poslovne studije i pravo

Tabele

Tabela 4.1.

Tabela 4.1. Lista svih studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj 
ustanovi od 2011. godine sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u 
tekućoj i prethodne 2 školske godine

Tabela 4.2.

Tabela 4.2. Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru akreditovanih studijskih programa

Tabela 4.3.

Tabela 4.3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine

Tabela 6.1.

Tabela 6.1. Naziv i broj tekućih naučnoistraživačkih/umetničkih projekata čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 6.2.

Tabela 6.2. Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim međunarodnim i domaćim projektima

Tabela 6.3.

Tabela 6.3. Zbirni pregled naučnoistraživačkih i umetničkih rezultata u ustavovi u prethodnoj kalendarskoj godini prema kriterijumima Ministarstva i klasifikacije umetničko-istraživačkih rezultata

Tabela 6.4.

Tabela 6.4. Spisak SCI/SSCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni trogodišnji period

Tabela 6.5.

Tabela 6.5. Lista odbranjenih doktorskih disertacija i umetničkih projekata u ustanovi uprethodne tri školske godine sa rezultatima koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje

Tabela 6.6.

Tabela 6.6. Naziv i broj tekućih stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 6.7.a

Tabela 6.7.a Lista mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno-umetničkog polja

Tabela 6.7.b

Tabela 6.7.b Kompetentnost mentora

Tabela 7.1.

Tabela 7.1. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

Tabela 7.2.

Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

Tabela 8.1.

Tabela 8.1. Pregled broja studenata po stepenima, studijskim programima, i godinama studija na tekućoj školskoj godini

Tabela 8.2.

Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studenata

Tabela 8.3.

Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

Tabela 9.1.

Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 9.2.

Tabela 9.2. Popis informatičkih resursa FPSP u Beogradu

Tabela 10.1.

Tabela 10.1. Zbirni pregled nenastavnog osoblja po zvanjima i radnim mestima u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 11.1.

Tabela 11.1. Ukupna površina (u vlasništvu visokoškolske ustanove i iznajmljeni prostor) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)

Tabela 11.2.

Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu u sedištu fakulteta

Samovrednovanje studijskog programa OAS Menadžment za period 2020/21.,2021/22.,2022/23.

Prilozi

Prilog 4.1.

Prilog 4.1. Analiza  rezultata  anketa  o  mišljenju  diplomiranih  studenata  o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja

 

Prilog 4.2.

Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

 

Prilog 4.3.

Prilog 4.3.

Prilog 4.4

Prilog 4.4

Prilog 5.1.

Prilog 5.1. Nastavni proces, ankete i analiza

Prilog 5.2.

Prilog 5.2.

Prilog 5.3.

Prilog 5.3.

Prilog 5.4.

Prilog 5.4. Povezanost ishoda učenja na predmetu Osnove menadžmenta

Prilog 5.5.

Prilog 5.5. Plan rada na studijskom programu OAS Menadžment

Prilog 7.1.

Prilog 7.1. Pravilnik o izboru u zvanja nastavnika i saradnika

Prilog 7.2.

Prilog 7.2.

Prilog 8.1.

Prilog 8.1. Pravilnik o upisu (procedura prijema)

Prilog 8.2.

Prilog 8.2. Pravilnik o organizaciji i pravilima studija, praćenju rezultata rada studenata i njihovog opterećenja u nastavi

Prilog 8.3.

Prilog 8.3. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

Prilog 9.1.

Prilog 9.1. Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Prilog 9.2.

Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija

Prilog 9.3.

Prilog 9.3. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi

Prilog 10.1.

Prilog 10.1. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove

Prilog 10.2.

Prilog 10.2.

 

Prilog 13.1.

Prilog 13.1. Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Prilog 14.1.

Prilog 14.1. Sajt Fakulteta za poslovne studije i pravo

Tabele

Tabela 4.1.

Tabela 4.1. Lista studijskog programa OAS Menadžment sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine

Tabela 4.2.

Tabela 4.2. Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru akreditovanih studijskih programa

Tabela 4.3.

Tabela 4.3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine

Tabela 7.1.

Tabela 7.1. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

Tabela 7.2.

Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

Tabela 8.1.

Tabela 8.1. Pregled broja studenata po stepenima, studijskim programima, i godinama studija na tekućoj školskoj godini

Tabela 8.2.

Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studenata

Tabela 8.3.

Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

Tabela 9.1.

Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi

Tabela 9.2.

Tabela 9.2. Lista vrednije opreme koja se koristi u nastavnom procesu u visokoškolskoj ustanovi – vrsta opreme, marka – naziv, inventarski broj po kom se oprema pojedinačno vodi u knjigovodstvu ustanove

Tabela 10.1.

Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica

Tabela 11.1.

Tabela 11.1. Ukupna površina (u vlasništvu visokoškolske ustanove i iznajmljeni prostor) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)

Tabela 11.2.

Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu

Tabela 11.3.

Tabela 11.3. Nastavno-naučne i stručne baze