Fakultet za poslovne studije i pravo - Konkursi

Број: 295/24
Датум: 13.06.2024. године

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
УНИВЕРЗИТЕТA „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

ПИБ: 102072407, МБ: 08728470

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У СВА ЗВАЊА И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НАСТАВНИКА ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

1. Грађанскоправна – 2 извршиоца
2. Међународноправна – 2 извршиоца
3. Привредноправна – 2 извршиоца
4. Јавноправна и теоријскоправна – 1 извршилац
5. Општеобразовна (наставни предмет: Социологија) – 1 извршилац


Радни однос за доцента и ванредног професора заснива се на период од пет година а за
редовног професора на неодређено време.


Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.


Услови конкурса су предвиђени чл. 74. и 75. Закона о високом образовању ("Сл. гласник
РС";, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 –
аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023) и општим актима Факултета.


Информације: 011 / 31 31 246


Београд, 13.06.2024. године

Декан
Проф. др Милан Радосављевић