Menadžment i biznis

Fakultet za poslovne studije i pravo ispunio je standarde za akreditaciju studijskog programa Doktorske akademske studije – Menadžment i biznis.

Doktorske akademske studije na FPSP-u traju tri godine i nose 180 ESPB.

Koji nam je zajednički cilj?

Cilj doktorskih studija je da omogući studentima da posle završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije koje se odnose na:

• samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih probleme,
• organizovanje i ostvarivanje naučnih istraživanja u oblasti upravljanja poslovnim i drugim organizacijama,
• uključivanje u ostvarenje međunarodnih naučnih projekata, posebno kada je u pitanju projektovanje, izgradnja i upravljanje organizacionim sistemima, realizaciju razvoja novih tehnologija u oblasti informacionih sistema i implementaciju najsavremenijih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa,
• komunikaciju na visokom profesionalnom nivou i saopštavanje naučnoistarživačkih rezultata iz oblasti menadžmenta i biznisa u eminentnim časopisima.

Ko može upisati doktorske studije?

Doktorske akademske studije mogu upisati diplomirani studenti-master sa odgovarajućih studijskih programa. Upis sa drugih studijskih programa moguć je uz polaganje diferencijalnih ispita predviđenih odlukom nastavno-naučnog veća.

Kako do zvanja doktor nauka?

Studije predviđaju izradu seminara prilikom prijave doktorske teze, izradu rada u relevantnom stručnom časopisu i autorsko učešće na naučnom skupu.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija.

Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje: 

doktora nauka - menadžment i biznis

RB
Naziv predmeta
1

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2
Teorije nove organizacione forme
3*
Upravljanje informacijama i znanjem
3*
Inovacije i preduzetnička teorija
4*
Globalni menadžment ljudskih resursa
4*
Finansije i upravljanje rizikom
RB
Naziv predmeta
1*

Poslovna etika i društvena odgovornost

1*
Savremene koncepcije u strateškom i tehnološkom menadžmentu
2
Seminarski rad
3
Rad u relevantnom naučnom časopisu
4
Autorsko učešće u naučnom skupu
RB
Naziv predmeta
1

Doktorska disertacija (teorijske osnove)

2
Doktorska disertacija (studijsko istraživački rad)
3
Doktorska disertacija (izrada i odbrana)

Kompetentnost nastavnika

Kompetentnost mentora