Osnovne akademske studije

Znanjem u sigurnu budućnost

„Uspešni ljudi pravovremeno donose odluke - vrlo retko i postepeno ih menjaju."
Napoleon Hil

Mnogo se danas pitanja otvara pred mladim ljudima i svima koji žele da učine svoj život boljim. Došla su vremena u kojima samo oni koji znaju, umeju i imaju sposobnost mogu dalje. Izbor profesije je izbor budućnosti.

Fakultet za poslovne studije i pravo je akreditovao četiri studijska programa na osnovnim akademskim studijama koji obezbeđuju zvanja koja su sve traženija danas na tržištu rada:

  • Menadžment - osposobljavanje za diplomiranog menadžera;
  • Poslovna ekonomija - osposobljavanje za diplomiranog ekonomistu;
  • Pravo - osposobljavanje za diplomiranog pravnika;
  • Bezbednost - osposobljavanje za diplomiranog menadžera bezbednosti.

Više hiljada studenata je do sada završilo Fakultet za poslovne studije i pravo i steklo diplomu. Svaki od njih je imao svoje motive, ali ih možemo generalno sažeti u nekoliko zajedničkih:

  • Završili su srednju školu i prepoznali su prednosti zanimanja za koje se mogu osposobiti na ovom fakultetu;
  • Doneli su odluku tokom studiranja da promene studijski smer;
  • Prekinuli su ranije studiranje zbog zasnivanja porodice ili posla, ali im je sada potrebno dalje usavršavanje;
  • Odgovaralo im je akreditovano učenje na daljinu, jer su mogli da završe sve svoje obaveze uz istovremeno studiranje, a da je kvalitet znanja isti kao i kod klasičnog načina studiranja;
  • Bilo im je potrebno dalje usavršavanje kako bi napredovali u karijeri u kompanijama, javnim organizacijama, državnoj upravi i dr.

Kvalitet stečenih znanja obezbeđen je, pre svega, stalnim usaglašavanjem sa svetskom i domaćom praksom i angažovanjem nastavnog osoblja koje ima veliko iskustvo u praksi, ali i u naučnim oblastima koje predaju. Velika pažnja se poklanja razvoju savremenih metoda učenja koje omogućavaju da se za manje vremena nauči više ili da se upravlja vremenom za učenje prema individualnim potrebama studenta. Fakultet za poslovne studije i pravo je prvi fakultet u zemlji koji je dobio akreditaciju za sistem učenja na daljinu.

Znanje i iskustvo mnogih profesora sada vam stoji na raspolaganje na jedan sasvim nov i kvalitativno bolji način. Pogledajte detaljnije studijske programe i izaberite onaj koji vama najviše prija i sa kojim ćete obezbediti sebi bolju i sigurniju budućnost.

 

Menadžment

Ključne odlike poslovanja u 21. veku su dinamičnost i potreba da se brzo odgovori na česte promene na tržištu. Kompanijama su potrebni sposobni mladi stručnjaci koji znaju kako da se nose sa novim izazovima. Ovaj studijski program obezbeđuje obrazovanje savremenih menadžera po odgovarajućim međunarodnim standardima. Tako će biti spremni da se suoče sa mnogobrojnim promenama i izazovima u budućem poslovnom okruženju.

 

Poslovna ekonomija

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz stručnih ekonomski znanja i njihove implementacije. Ekonomska strukа, zajedno sa menadžerskom i pravnom, dobija posebnu ulogu i značaj u uslovima svetske ekonomske krize kako bi pronašla načine njenog prevazilaženja. Zbog toga ovaj studijski program, pоrеd ekonomskih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, pravne i menadžerske prеdmеtе štо оbеzbеđuје visоku kоmpеtеntnоst budućih ekonomista, koja je dopunjena sa оpštе prаvnim i menadžerskim оbrаzоvаnjem.

 

Pravo

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz kvаlitеtnо urеđеnоg prаvnоg оkvirа i njеgоvе primene. Prаvnа strukа i prаvni stručnjаci su temeljni dео svаkоg društvа, bеz kојeg је nеmоgućе uspеšnо rеšаvаti brојnа ugоvоrnа, privаtnо-prаvnа, јаvnо-prаvnа, mеđunаrоdno-prаvna pitаnjа i prоblеme.

Svrhа оvоg studiјskоg prоgrаmа је оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа prаvnе strukе zа pružаnjе kvаlitеtnе, svеоbuhvаtnе i brzе prаvnе uslugе оdnоsnо sаvеtа u vеzi sа sprеčаvаnjеm nаstаnkа оdrеđеnih prаvnih prоblеmа ili u vеzi sа sаnkciоnisаnjеm оdrеđеnih pоstupаkа kојi su u suprоtnоsti sа prаvnim nоrmаmа.

 

Bezbednost

Razvoj tehnologije, porast konkurentskih izazova na tržištima širom sveta, borba za prirodne resurse i geopolitičku dominaciju, porast svih vrsta kriminala i pojava novih, intenziviranje prisustva raznih obaveštajnih službi i povećanje špijunaže u raznim segmentima društvenih, državnih i privrednih delatnosti, samo su neki razlozi zbog kojih se danas sve više pažnje posvećuje segmentu bezbednosti. Više nije pitanje da li je upravljanje bezbednošću potrebno ili nije. Danas je ova oblast pitanje opstanka.