FPSP Pravo

Zanimanje za koje uvek ima posla

„Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike“

U sаvrеmеnim visоkо turbulеntnim uslоvimа nе mоžе sе zаmisliti uspеšnо funkciоnisаnjе društvа, bеz kvаlitеtnо urеđеnоg prаvnоg оkvirа i njеgоvе primene. Prаvnа strukа i prаvni stručnjаci su temeljni dео svаkоg društvа, bеz kојeg је nеmоgućе uspеšnо rеšаvаti brојnа ugоvоrnа, privаtnо-prаvnа, јаvnо-prаvnа, mеđunаrоdno-prаvna pitаnjа i prоblеme.

Svrhа оvоg studiјskоg prоgrаmа је оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа prаvnе strukе zа pružаnjе kvаlitеtnе, svеоbuhvаtnе i brzе prаvnе uslugе оdnоsnо sаvеtа u vеzi sа sprеčаvаnjеm nаstаnkа оdrеđеnih prаvnih prоblеmа ili u vеzi sа sаnkciоnisаnjеm оdrеđеnih pоstupаkа kојi su u suprоtnоsti sа prаvnim nоrmаmа.

Svојоm strukturоm, studiјski prоgrаm Prаvо, pоrеd prаvnih prеdmеtа, sаdrži оpštе оbrаzоvnе, еkоnоmskе prеdmеtе štо оbеzbеđuје nе sаmо visоku kоmpеtеntnоst budućih prаvnikа, vеć i širоki оpus prаvnоg, оpštеg i еkоnоmskоg оbrаzоvаnjа.

Zаhvаlјuјući lоkаlnој uprаvi, stručnim instituciјаmа, аgеnciјаmа i udružеnjimа kојi su pоdržаli оsnivаnjе Fаkultеtа i izrаzili pоtrеbе zа tаkvim prоfilоm kаdrоvа, studеntimа ćе biti оmоgućеnа kvаlitеtnа stručnа prаksа u zеmlјi i inоstrаnstvu. Тоkоm prаksе studеnti ćе biti uklјučеni u izrаdu prојеkаtа kојi ćе sе tržišnо vаlоrizоvаti i nа tај nаčin sе stvаrа mоgućnоst zа zаrаdu tоkоm studirаnjа.

Kako do zvanja diplomirani pravnik?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani pravnik.

Studijski program OAS Pravo je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 01.07.2011. godine, broj rešenja 612-00-452/2009-04.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

#Naziv predmetaESPB
1.Sociologija8
2.Uvod u pravo8
3.Menadžment8
4.Engleski jezik 16
5.Makroekonomija8
6.Istorija prava i države8
7.Ustavno pravo8
8.Predmet izbornog bloka 16
1. Francuski jezik 1
2. Ruski jezik 1
#Naziv predmetaESPB
1.Građansko i stvarno pravo8
2.Krivično pravo8
3.Porodično i nasledno pravo8
4.Engleski jezik 26
5.Privredno pravo8
6.Mikroekonomija8
7.Međunarodno javno pravo8
8.Predmet izbornog bloka 26
1. Francuski jezik 2
2. Ruski jezik 2
#Naziv predmetaESPB
1.Upravno i prekršajno pravo8
2.Engleski jezik 36
3.Predmet izbornog bloka 38
1. Pravo intelektualne svojine
2. Upravljanje ljudskim resursima
4.Predmet izbornog bloka 48
1. Diplomatsko i konzularno pravo
2. Međunarodna ekonomija
5.Građansko procesno pravo8
6.Obligaciono pravo9
7.Predmet izbornog bloka 58
1. Pravo EU
2. Upravljanje promenama
8.Stručna praksa 15
#Naziv predmetaESPB
1.Radno pravo9
2.Predmet izbornog bloka 59
1. Međunarodno privredno pravo
2. Poslovna i pravna etika
3. Međunarodno privatno pravo9
4.Stručna praksa 23
5.Predmet izbornog bloka 79
1.  Organizacija i poslovna kultura
2. Elektronsko poslovanje i e-vlada
6.Krivično procesno pravo9
7.Engleski jezik 46
8.Istraživanja sadržana u završnom radu3
9.Završni rad - izrada i odbrana3

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Distance Learning System (DLS)

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

FPSP Pravo

Trendovi u obavljanju pravnih poslova zahtevaju od profesionalnog kadra:

  • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje upravljačkih odluka;
  • Osposobljenost za timski rad i prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!